Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2010

Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 612) i Uchwałą Nr 76/2010 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej
- klasie II gimnazjum

Ponadto rodzice mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:
- do 170 zł - dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej,
- do 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjum o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III gimnazjum,
- do 200 zł - bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
d) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku z innych źródeł niż  wymienione w  pkt. a – d,
e) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości gospodarstwa rolnego,
f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
g) kserokopia  decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
h) kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki.

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia 15 września 2010 r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 (kliknij tutaj).

 

 

Tekst przeczytany: 1472.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-2010-2011.html