Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)


z w o ł u j ę


V zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 25 luty 2019r. (poniedziałek) na godzinę 14:00.  

 

 

Relacja na żywo z obrad sesji -link. 

 

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2. Porządek obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

 

1. Otwarcie V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr IV z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2019-2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji gospodarki i rozwoju Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji spraw społecznych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
17.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Mszana Dolna za pomocą innego instrumentu płatniczego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2019 roku”.
19.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna za rok 2018.
20.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
21.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
22.Wolne wnioski i oświadczenia.
23.Zamknięcie obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 

 


 

 

Przewodniczący Rady Miasta                  

Janusz Matoga                             

 

 

Tekst przeczytany: 372.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/v-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-190225.html