Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 30.11.2022r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011
Burmistrza Miasta Mszana Dolna
z dnia 04.07.2011r.

 


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.


Na podstawie art 11, art 13 i art 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 – z późn.zm.) oraz uchwały Nr III/14/2010r. Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.
1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w dniu 04.07.2011r. przez komisję konkursową, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, celem ich zaopiniowania.
2. Złożonych zostało 6 ofert w następujących tematach:
      1) 3 oferty - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
     2) 1 oferta - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, porządek i bezpieczeństwo publiczne.
      3) 1 oferta - wypoczynek dzieci i młodzieży.
      4) 1 oferta - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


§ 2.
1. Wybrano następujące oferty:
1) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, nazwa zadania publicznego:”X TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO” , wysokość przyznanych środków publicznych: 400,00PLN.
2) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, nazwa zadania publicznego: „TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO”, wysokość przyznanych środków publicznych: 700,00PLN.
3) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, nazwa zadania publicznego: „VII TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ”, wysokość przyznanych środków publicznych: 500,00PLN.
4) Oferent: STOWARZYSZENIE „LAMA” LOKALNA AKCJA MSZAŃSKICH AKTYWISTÓW, nazwa zadania publicznego:”SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY, RATOWNICTWA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ KOŃCZĄCY JE EGZAMIN W FORMIE KONKURSU, wysokość przyznanych środków publicznych: 1.335,00PLN.
5) Oferent: STOWARZYSZENIE „LAMA” LOKALNA AKCJA MSZAŃSKICH AKTYWISTÓW, nazwa zadania publicznego: „KINO LETNIE EDYCJA 2011”, wysokość przyznanych środków publicznych 2.500,00PLN.
6) Oferent: STOWARZYSZENIE „LAMA” LOKALNA AKCJA MSZAŃSKICH AKTYWISTÓW, nazwa zadania publicznego: „WARSZTATY FOTOGRAFICZNE”, wysokość przyznanych środków publicznych 1.500,00PLN.


§ 3.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta
Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna: miasto@mszana-dolna.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Tutaj do pobrania pełny tekst zarządzenia.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1863.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/zarzadzenie-nr-72-2011-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html