Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 15.07.2024r. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

ZARZĄDZENIE Nr 48/2016 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 04 maja 2016 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników powtórnego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016r.


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239 – z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

 


§ 1.
1. Ogłaszam wyniki powtórnego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z postępowaniem
przeprowadzonym w dniu 28.04.2016 r. i w dniu 29.04.2016 r. przez komisję konkursową, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, celem ich zaopiniowania oraz wybrała najkorzystniejsze oferty.

2. Złożonych zostało 9 ofert na następujące rodzaje zadań publicznych:


1) Zadanie 1 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 5 ofert,
2) Zadanie 2 - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności – 2 oferty,
3) Zadanie 3 - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 oferty.

 

§ 2.
1. Burmistrz Miasta Mszana Dolna po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej, postanawia udzielić dotacji na realizację następujących zadań publicznych:


1) W ramach zadania 1 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej :


a) Oferent: Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego:
„Trenuję siatkówkę - rozwijam się sportowo”, wysokość przyznanych środków publicznych:
8.320,00zł (wynagrodzenie trenera),
b) Oferent: Klub Sportowy Turbacz Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego: „Organizacja i
prowadzenie zajęć, szkoleń wśród dzieci, młodzieży w zakresie piłki nożnej w roku 2016”,
wysokość przyznanych środków publicznych:43.080,00zł (wynagrodzenie trenerów, transport),
c) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego:„XVII Turniej Tenisa
Ziemnego”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.580,00zł,
d) Oferent: Towarzystwo Ziemi Mszańskiej, tytuł zadania publicznego: „Aktywni Zagórzanie 2016”
wysokość przyznanych środków publicznych:3.000,00zł (kurs nordic walking i pilates).

2) W ramach zadania 2 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - ochrona i promocja zdrowia,
ratownictwo i ochrona ludności:


Nie wybrano żadnej oferty.

 

3) W ramach zadania 3 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:


a) Oferent: Ochotnicza Straż Pożarna, tytuł zadania publicznego: „Trenuję nutki – nie piję wódki”,
wysokość przyznanych środków publicznych:7.500,00zł (remont instrumentów, zakup nut,
koszty wyjazdów na przeglądy i koncerty),
b) Oferent:Stowarzyszenie LAMA – Lokalna Akcja Mszańskich Aktywistów, tytuł zadania
publicznego: „Kino letnie 2016”, wysokość przyznanych środków publicznych:2.500,00zł

 

2. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

§ 3.
1. Oferent, któremu została przyznana dotacja w kwocie mniejszej niż wnioskowana może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert, dokonać odpowiedniego zmniejszenia zakresu realizacji zadania, składając zaktualizowany harmonogram i zaktualizowany kosztorys realizacji zadania albo odstąpić od podpisania umowy na realizację tego zadania.
2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent powiadamia pisemnie o tym fakcie Burmistrz Miasta Mszana Dolna w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert.

 

§ 4.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


Tutaj pełny tekst zarządzenia
  

Red.

 

Tekst przeczytany: 1283.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/wyniki-powtornego-otwartego-konkursu-ofert.html