Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 28.11.2021r. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 BURMISTRZA MIASTA Mszana Dolna

z dnia 06.03.2014r.

 


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 – z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIII/305/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.
1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w dniu 06.03.2014r. przez komisję konkursową, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, celem ich zaopiniowania.

 

2. Złożonych zostało 8 ofert na następujące rodzaje zadań publicznych:


1) Zadanie 1 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5 ofert,
2) Zadanie 2 - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności – 1 oferta,
3) Zadanie 3 - wypoczynek dzieci i młodzieży – 1 oferta,
4) Zadanie 4 - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 oferta.

 

§ 2.
Wybrano następujące oferty:


1) W ramach zadania 1 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:


a) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego:”XIII Turniej Tenisa Stołowego” , wysokość przyznanych środków publicznych:500,00zł.
b) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego: „XV Turniej Tenisa Ziemnego”, wysokość przyznanych środków publicznych:800,00zł.
c) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego: „X Turniej Piłki Plażowej”, wysokość przyznanych środków publicznych:600,00zł.
d) Oferent: Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego:„Sport - lubię to!!!”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.600,00zł.
e) Oferent: Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego:„Nie siedź w domu - przyjdź na trening”, wysokość przyznanych środków publicznych:2.500,00zł.

 

2) W ramach zadania 2 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności:
a) Oferent: Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego: „Poprzez ruch do zdrowia”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.000,00zł.

 

3) W ramach zadania 3 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) Oferent: Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego: „Trenuję – nie marnuję czasu”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.000,00zł

 

4) W ramach zadania 4 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) Oferent: Stowarzyszenie LAMA – Lokalna Akcja Mszańskich Aktywistów, tytuł zadania publicznego: „Kino letnie 2014”, wysokość przyznanych środków publicznych:2.000,00 zł

 

§ 3.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1395.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/wyniki-otwartego-konkursu-ofert.html