Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 20.05.2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Ogłoszenia

Raport z realizacji uchwał Rady Miasta
Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
i
Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
za 2007 rok

 Aby dokonać oceny skuteczności podejmowanych działań ujętych w Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i Gminnym systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (zwanych dalej: Strategią i Systemem) zebrano informacje na temat ich realizacji. Na podstawie pisma znak: 817/1/2007 dnia 07.11.2007 r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna skierował prośbę do:

1.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Pełnomocnik
2.Komisariat Policji w Mszanie Dolnej
3.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
4.Zespół Szkół Miejskich Nr 1
5.Zespół Szkół Miejskich Nr 2
6.Miejski Ośrodek Kultury
7.Związek Harcerstwa Polskiego
8.Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
9.Kluby Wolontariatu Młodzieżowego
10.TKKF "Lubogoszcz"
11.KS "Turbacz"
12.Zakład Gospodarki Komunalnej
13.Parafia p.w. św. Michała Archanioła - Zespół Charytatywny
14.Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego - Zespół Charytatywny
15.Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo

o zapoznanie się z treścią uchwał oraz informacją, iż do zadań podmiotów należy gromadzenie danych dotyczących realizacji ujętych w uchwałach zadań i coroczne przekazywanie ich na piśmie Koordynatorowi - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

Raport z wykonania i efektów realizacji w 2007 roku Strategii oraz Systemu dla Miasta Mszana Dolna oparty został na podstawie:

1)pisma skierowanego przez Komisariat Policji w Mszanie Dolnej,
2)strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury (http://www.mok.tit.pl),
3)notatek z rozmów telefonicznych przeprowadzonych z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej,
4)sprawozdań sporządzonych przez następujące podmioty:
a)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
b)Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
c)Zespół Szkół Miejskich Nr 2,
d)KS "Turbacz",
e)Klub Wolontariatu Młodzieżowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka,
f)Zespół Charytatywny przy Parafii św. Michała w Mszanie Dolnej.

Ewaluacja

Poprzez realizację zadań zawartych zarówno w Strategii jak i Systemie Gmina Miasto Mszana Dolna zmierza nie tylko do łagodzenia skutków trudnej bytowej sytuacji klientów pomocy społecznej lecz także do usuwania przyczyn problemów i trudności tkwiących zarówno w sferze psychicznej jak i społecznej. Ważnym aspektem podejmowanych działań jest także profilaktyka stanowiąca zapobieganie lub likwidację przyczyn niekorzystnych zjawisk.
Zgodnie z założeniami realizacja zadań zawartych w obydwu uchwałach powinna odbywać się poprzez konstruktywne włączanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (na miarę możliwości kadrowych) w życie i problemy społeczności lokalnej w poszczególnych rejonach pracy socjalnej. A także poprzez pracę szeregu instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zajmujących się pomocą społeczną zarówno na terenie miasta, powiatu jak i województwa oraz instytucji działających w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak: oświata, służba zdrowia, policja funkcjonujących na terenie Mszany Dolnej.
Źródła potrzebnych informacji zostały zidentyfikowane jako sprawozdania z działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w obszarze realizacji zadań zawartych w uchwałach. Powinny zawierać: - liczbę uczestników,
- rodzaj działalności (np. zajęć),
- harmonogramy pracy,
- czas realizacji (ew. określenie i uzasadnienia zmiany zapotrzebowania),
- pojawiające się trudności / problemy w realizacji zadania,
- informacje dot. spraw finansowych (ile i na co wydano pieniędzy),
- inne informacje dające światło na podejmowane działania.
Metodą pracy prowadzącej do przeprowadzenia ewaluacji jest analiza dokumentów przedstawionych Koordynatorowi przez wszystkie podmioty włączające się w realizację zadań zawartych w uchwałach oraz rozmowy z przedstawicielami instytucji i osobami fizycznymi a także obserwacja realizowanych w środowisku działań.
Monitoring może okazać się niepełny, ponieważ nie wszystkie instytucje przedstawiły sprawozdania z realizacji zadań zawartych w uchwałach lub przedstawiły informacje w sposób nie wyczerpujący, nie uwzględniając powyższych zmiennych.
Narzędziem opracowania ewaluacji uchwał za 2007 r. jest opis realizowanych zadań stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego raportu.
Ewaluacji podlega realizacja zadań zawartych w w/w uchwałach. Pytania kluczowe to:
1.Czy zadania ujęte w uchwałach są adekwatne do faktycznych potrzeb gminy?
2.W jakim stopniu następuje realizacja zadań zawartych w uchwałach?

Wszystkie działania ujęte zarówno w Strategii jak i w Systemie wydają się być adekwatne do faktycznych potrzeb gminy. Stopień ich realizacji uzależniony jest przede wszystkim od możliwości finansowych gminy jak i od możliwości kadrowych poszczególnych instytucji - realizatorów zadań ujętych w uchwałach.
Z zadań ujętych w Strategii w 2007 r. nie były podjęte następujące:
1)Stworzenie poradnictwa wspomagającego nabywanie umiejętności poruszania się na rynku pracy (Cel strategiczny 2),
2)Organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej (Cel strategiczny 3),
3)Działania mające na celu likwidację barier architektonicznych (Cel strategiczny 3),
4)Utworzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego: świetlica środowiskowa (Cel strategiczny 4),
5)Przygotowanie i organizacja Konferencji Grupy Rodzinnej (Cel strategiczny 4),
6)Rozszerzenie działalności PK-I o ofertę terapeutyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (AL-Ateen, grupa edukacyjno - rozwojowa),
7)4 zadania ujęte w celu strategicznym 8: Wzbogacenie oferty alternatywnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
Z zadań ujętych w Systemie w 2007 r. nie były podjęte następujące:
1)Opracowanie i realizacja programów skierowanych do bezrobotnych (Cel operacyjny I, Cel szczegółowy 1),
2)Przygotowanie i organizacja KGR w zgłoszonych rodzinach (Cel operacyjny II, Cel szczegółowy 1),
3)Stworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowiących alternatywę dla osób niepełnosprawnych (Cel operacyjny II, Cel szczegółowy 1),
4)Stworzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego (świetlica socjoterapeutyczna) stanowiącej alternatywę przeciwdziałania patologiom i kompensację deficytów wychowawczych (Cel operacyjny II, Cel szczegółowy 2),
5)Promowanie zdrowego styl życia - kampania edukacyjna (Cel operacyjny III, Cel szczegółowy 1).
Spójność obydwu dokumentów przejawia się poprzez zawarcie w nich szeregu identycznych zadań. Dlatego 4 zadania, które nie zostały zrealizowane pojawiają się zarówno w Strategii jak i Systemie (poradnictwo dla bezrobotnych, KGR, WTZ, placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego). Faktycznie więc nie zostało zrealizowanych 8 zadań.
Jednak w znakomitej większości zadania są konstruktywnie realizowane. Zaś podejmowane działania są zazwyczaj cykliczne i stanowią realizację zadań programowych danej instytucji. W odniesieniu do założonych celów strategicznych podejmowane działania są przydatne i skutecznie służą realizacji zadań zawartych w uchwałach.


Obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań mających na celu ochronę tego, co jest dobre oraz eliminowanie tego, co jest złe. Wartość podejmowanych działań, w przytoczonym wyżej aspekcie, wydaje się być zadowalająca mimo, że jest niepełna.
Zebrane dane stanowią podstawę do planowania lub modyfikowania zadań celem wdrożenia ich w latach następnych.


Załącznik Nr 1


Monitoring Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Mszana Dolna za 2007 rok


Cel strategiczny 1
Podejmowanie selektywnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Rozwijanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie:
- zabezpieczenie środków finansowych celem pomocy materialnej
- praca socjalna
- praca psychologiczna.
W budżecie MOPS zabezpieczono środki finansowe na wypłacenie zasiłków w kwocie łącznej 364.191,00 zł:
- zasiłek stały (24 decyzje) - 79.530,00
- zasiłek okresowy (25 decyzji) - 33.450,00
- zasiłek celowy (143 decyzje) - 53.156,00
- z. cel. "Posiłek..." (40 decyzji) - 43.492,00
- dożyw. dz. w szkole (48 dec. - 97 dz.) - 61.744,00
- sprawienie pogrzebu (3 podop.) - 5.976,00
- utrzymywanie 6 osób w DPS - 80.713,00
- opłacanie składek zdrow. (18 decyzji) - 6.130,00
Pracą socjalną i poradnictwem objęto 180 rodzin, w których funkcjonuje 1418 osób.
2
Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania samopomocowych form wspierania osób i rodzin ubogich.
Pracownicy MOPS przy wsparciu lokalnych Darczyńców oraz pomocy Wolontariuszy zorganizowali zabawę Mikołajowo - Choinkową dla 102 dzieci z 47 najuboższych rodzin.
Parafie p.w. św. Michała i Miłosierdzia Bożego zorganizowały zbiórki artykułów żywnościowych wśród społeczności lokalnej celem udzielenia pomocy osobom i samotnym i rodzinom żyjącym w ubóstwie oraz sprzedaż zniczy i świec wigilijnych, z których dochód przeznaczono na pomoc finansową dla osób potrzebujących wsparcia.
3
Łagodzenie skutków zjawisk patologii społecznej występujących w Mszanie Dolnej.
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny objął cykliczną pomocą psychologiczną 39 osób, oraz pomocą pedagogiczną objęto 11 osób. Nie zgłosiło się 16 wezwanych osób. Średnia liczba spotkań z: osobą uzależnioną - 3,
osobą współuzależnioną - 10.
MKRPA skierowała 6 osób do Biegłego Sądu celem przeprowadzenia diagnozy uzależnienia oraz 6 wniosków do Sądu Rodzinnego o leczenie odwykowe.
W MOPS działa Koalicji "Przeciw Przemocy", której działania polegają na interdyscyplinarnej wymianie informacji, doświadczeń i dążeniu do konkretnych rozwiązań wobec występowania przemocy domowej.


Cel strategiczny 2
Przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych skutków społecznych

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Praca socjalna z bezrobotnym.
Pracownicy socjalni MOPS podejmowali pracę socjalną i czynności doradcze wobec 74 osób bezrobotnych. Efektem tego 15 osób zarejestrowało się w PUP, 2 osoby podjęły pracę (umowa o dzieło).
2
Stworzenie poradnictwa wspomagającego nabywanie umiejętności poruszania się na rynku pracy: - dostęp do informacji
- poradnictwo psychologiczne.
W 2007 r. nie zostały podjęte działania w tym zakresie.

3
Punkt informujący o ofertach pracy: „Bank Pracy” i „Bank Usług”.
MOPS współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz lokalnymi przedsiębiorcami i środowiskiem społecznym w kwestii lokalizacji miejsc pracy. MOPS poprzez pracowników socjalnych i tablicę ogłoszeń informuje osoby bezrobotne n.t. możliwości podjęcia pracy. Mieszkańcy miasta zgłaszali zainteresowanie ofertami pracy przedstawianymi przez MOPOS.
4
Pomoc materialna dla rodzin dotkniętych bezrobociem.
MOPS mając na uwadze trudności na rynku pracy objął pomocą materialną 74 rodziny, w których funkcjonuje 300 osób. Na ten cel wydatkowano 81.576,00 zł.
Zespół Charytatywny przy Parafii św. Michała (dyżury odbywają się w każdą środę w godz. 16.00 - 17.30) przyznał pomoc materialną dla 20 osób w wys. 6.850,00 zł.


Cel strategiczny 3
Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełnienie społecznie aktywnej roli oraz integracji ze środowiskiem

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej nieodpłatnie wydzierżawił część budynku na stadionie sportowym Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Terenowe pod działalność statutową. Po uzyskaniu środków finansowych Stowarzyszenie wyremontuje obiekt, w którym zamierza uruchomić WTZ.
2
Organizacja spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
W dniu 5 maja 2007 r. Koło Terenowe PSOUU było organizatorem imprezy plenerowej p.n. "I Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych", w której wzięło udział ok. 40 osób niepełnosprawnych. Odbyła się msza św. i uroczysty przemarsz ulicami miasta os. niepełnosprawnych wraz z rodzinami, opiekunami i zaproszonymi gośćmi.
3
Dofinansowanie zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych.
PCPR dofinansował turnusy rehabilitacyjne 2 dzieciom i 28 osobom dorosłym. Nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
MOPS udzielił finansowej pomocy na zakup leków 44 osobom niepełnosprawnym w wys. 10.180,00 zł.
4
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom rezygnującym z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
MOPS dokonał opłacenia składki zdrowotnej wobec 18 podopiecznych pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne w kwocie: 6.130,00 zł.
5
Organizacja działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania.
Pracownicy MOPS podejmują pracę socjalną w 15 środowiskach osób niepełnosprawnych (rodziny i sąsiedzi) dążąc do rozwiązania bieżących problemów życiowych.
6
Adaptacja i wyposażanie mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W PCPR zostało złożonych 5 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych jednak żaden nie został rozpatrzony pozytywnie.
7
Prowadzenie nauczania indywidualnego dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym a nie mogących uczestniczyć w zajęciach szkolnych w związku z niepełnosprawnością.
ZSM Nr 2 realizował nauczanie indywidualne wobec 2 uczniów szkoły podstawowej.


8
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przekwalifikowywanie zawodowe, szkolenia osób niepełnosprawnych.
PUP aktywizował osoby bezrobotne z miasta Mszana Dolna:
- przygotowanie zawodowego w miejscu pracy - 9 osób;
- staż - 25 osób;
- prace interwencyjne - 25 osób;
- szkolenia - 20 osób;
- świadczenia na podjęcie działalności gospodarczej - 15 os.
Motywował pracodawców do tworzenia nowych stanowisk poprzez refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 18.
9
Działania mające na celu likwidację barier architektonicznych.
-


Cel strategiczny 4
Zaktywizowanie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Utworzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego: świetlica środowiskowa.
MKRPA podejmowała rozmowy z Burmistrzem Miasta i księdzem proboszczem Parafii św. Michała w sprawie działań w tym zakresie. W 2007 r. nie zostały zabezpieczone środki na ten cel.
2
Przygotowanie i organizacja Konferencji Grupy Rodzinnej w zgłoszonych rodzinach.
MOPS nie pozyskał środków finansowych na ten cel.
3
Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych poprzez:
5)wsparcie finansowe
g)rozwój poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej
h)prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych dla rodziców
3.stworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica środowiskowa)
4.stworzenie grupy wsparcia.
Pracownicy socjalni MOPS kierowali osoby i rodziny, w liczbie 20 osób, na konsultacje psychologiczne lub pedagogiczne do PK-I.
Celem przezwyciężania trudności opiekuńczo - wychowawczych 20 rodzinom udzielono wsparcia finansowego w wys. 38.766,00 zł.
W obszarze przezwyciężania trudności opiekuńczo - wychowawczych Psycholog PK-I prowadził pracę z 5 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 1 Dorosłym Dzieckiem Alkoholika oraz 1 rodziną z problemem narkotykowym.
Pedagog rodzinny PK-I systematycznym oddziaływaniem objął 3 rodziny, które dotyczyło: problemów wychowawczych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności w nauce, eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, poradnictwa rodzinnego z nastolatkiem używającym narkotyków, współuzależnienia.
ZSM Nr 1 i Nr 2 zapewnia uczniom i rodzicom opiekę psychologiczno - pedagogiczną za pośrednictwem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jak i pracy pedagogów i wychowawców klas.
4
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Ze środków GPPiRPA MKRPA wyodrębniła 11.610,00 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:
1) ZHP otrzymało dofinansowanie w wys. 7.000,00 zł
2) Parafia Bożego Miłosierdzia - 3.500,00 zł
3) Stowarzyszenie Sursum Corda - 1.110,00 zł
Dzięki dofinansowaniu w letnim wypoczynku wzięło udział 44 dzieci.
MOPS zaproponował 5 dzieciom z rodzin najuboższych, które wzięły udział w kolonii letniej organizowanej przez Kuratorium. A wobec kolejnych 2 dzieci pokryto w połowie koszty udziału w obozie harcerskim, w sumie wydatkowano 700,00 zł.
5
Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zgodnie z grafikiem stałych zajęć prowadzonych w MOK 6 razy w tygodniu (z wyłączeniem wtorku) odbywały się zajęcia dla:
- dzieci: kurs tańca, klub tańca towarzyskiego, nauka gry na instrumentach, ceramika, zajęcia teatralne;
- młodzieży: klub tańca towarzyskiego, klub t.t. gr. disco, nauka gry na instrumentach, ceramika, zajęcia teatralne gr. "Katharsis";
- dorosłych: próby zespołów - "Zagórzanki", "Cryptic", kursy tańca towarzyskiego, szkolenie zawodowych par tanecznych.
KS "Turbacz" prowadzi 3 sekcje sportowe, które skupiają ok. 250 dzieci i młodzieży. Celem działalności sekcji jest prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjno - turystycznych. I tak:
1) sekcja piłki nożnej prowadzi zajęcia w 4 grupach wiekowych (treningi, rozgrywki, wycieczki krajoznawcze);
2) sekcja tenisa stołowego obejmuje szkółkę młodzieżową (występują w rozgrywkach ligowych);
3) sekcja TAWE KWON DO skupia dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną
ZSM Nr 1 i Nr 2 umożliwia uczniom udział w różnorakich zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Organizowany jest czas wolny w okresie ferii zimowych (zajęcia sportowe, komputerowe, świetlicowe).


Cel strategiczny 5
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w zakresie uzależnień i przemocy odbywają się konsultacje Psychologa (pon. 9.00-10.30; czw. 14.30-18.00) i Pedagoga (pon. 16.00-18.00; środa 13.00-15.00). A w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca odbywały się dyżury przedstawiciela MKRPA .
2
Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
MOPS skierował 8 osób do MKRPA celem wszczęcia procedury o leczenie odwykowe. Pracownicy socjalni nieustannie motywują podopiecznych do spotkania z psychologiem lub pedagogiem w PK-I.
MKRPA skierowała 6 osób do Biegłego Sądu celem postawienia diagnozy o uzależnieniu oraz 6 wniosków do Sądu wszczynających procedurę o leczenie odwykowe.
3
Rozszerzenie działalności PK-I o ofertę terapeutyczną dla osób współuzależnionych:
- grupa wsparcia (AL-ANON)
- grupa edukacyjno-rozwojowa dla dorosłych.
Grupa AL-ANON funkcjonuje na bazie Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej i obejmuje opieką mieszkańców Mszany Dolnej. W 2007 r. w spotkaniach brało udział 5 osób z Mszany Dolnej.
4
Rozszerzenie działalności PK-I o ofertę terapeutyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:
8)grupa wsparcia (AL-ATIN)
9)grupa edukacyjno-rozwojowa dla dzieci.
-
5
Kontynuacja działania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie.


W skład zespołu - Koalicji "Przeciw Przemocy" wchodzą: pedagodzy szkół, psycholog PK-I, Kierownik referatu kryminalnego posterunku Policji oraz Kierownik MOPS. W 2007 r. odbyły się trzy spotkania, w czasie których podejmowano zintegrowane działania w kierunku rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinach. Został poruszony temat dotyczący 15 rodzin.
6
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Za sprawą MKRPA 330 uczniów szkół podstawowych ZSM Nr 1 i Nr 2 uczestniczyło w programie profilaktycznym "NOE" oraz 130 uczniów gimnazjów uczestniczyło w profilaktycznym spektaklu teatralnym pt."Głodni".
W obu szkołach realizowane są założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego i wychowawczego n.t. uzależnień, promocji zdrowia i spędzania czasu wolnego.


Cel strategiczny 6
Wzrost poziomu zaspokajania potrzeb ludzi w podeszłym wieku poprzez poprawę standardów oferowanych im usług socjalnych oraz poprzez aktywizację środowiska

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Rozwój pracy socjalnej wobec osób starszych.
Pracownicy socjalni MOPS nieustannie podejmują czynności pomocowe wobec 24 osób w podeszłym wieku zarówno w formie pomocy pieniężnej jak i niepieniężnej. Kwota udzielonych świadczeń: 17.415,00 zł.
Wolontariat młodzieżowy pełni cykliczną (1-2x/tydzień) pomoc wobec 4 starszych, chorych i samotnych osób.
2
Wspieranie idei wolontariatu młodzieżowego: działań na rzecz pomocy ludziom starym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym.
MOPS zawarł porozumienia o współpracy z 3 Klubami wolontariatu młodzieżowego, działającymi na terenie miasta. Dzięki temu młodzież obejmuje opieką 4 środowiska osób starszych i 1 środowisko z małymi dziećmi.
3
Aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz ludzi w podeszłym wieku.
Parafie p.w. św. Michała i Miłosierdzia Bożego w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy od kilku lat organizują zbiórki żywności, które przeznaczone są m.in. dla osób samotnych i w podeszłym wieku.
4
Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji ludzi starych w środowisku lokalnym.
Wolontariat młodzieżowy aktywnie włącza się w pomoc osobom w podeszłym wieku poprzez podejmowane działania.
5
Zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.
W budżecie MOPS zostały zabezpieczone środki finansowe na opłacenie pobytu w DPS 6 osobom w wysokości: 80.713,00 zł


Cel strategiczny 7
Tworzenie mechanizmów zapobiegających przechodzeniu osób zagrożonych bezdomnością w stan bezdomności

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością zaspokajania podstawowych potrzeb umożliwiających im pełnienie użytecznych społecznie ról i funkcji zawodowych, poprzez:
- wsparcie finansowe
- wsparcie psychologiczne
- wsparcie w poszukiwaniu pracy.
Urząd Miasta zagwarantował środki finansowe w wys. 1.503.493,01 zł, które zostały wydatkowane na zabezpieczenie osuwiska (m.in. wykonano stabilizację terenu, palowanie, 2 mury oporowe). Teren osuwiska zamieszkają w domach jednorodzinnych 3 rodziny (16 osób).
MOPS udzielił wsparcia finansowego w wys. 14.801,00 zł 7 osobom samotnym oraz 5 rodzinom żyjącym w trudnych warunkach lokalowych.
2
Zabezpieczenie mieszkań zastępczych dla osób zagrożonych bezdomnością.
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej podjął następujące działania:
16.1) pod budowę lokali socjalnych przeznaczono, należącą do Miasta, działkę Nr 2649/3 o powierzchni 0, 6405 ha
17.2) doprowadzono do zwolnienia w.w działki z zastawu hipotecznego, przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej
18.3) w budżecie UM na 2008 r. wyodrębniono środki w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na przygotowanie dokumentacji związanej z w.w. działaniem
19.4) wykonano mapę do celów projektowych
20.5) aktualnie Urząd Miasta znajduje się na etapie wyboru projektanta budynku
21.6) zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, przewiduje się złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie 20% kosztów przedsięwzięcia do 31 października 2008 r.


Cel strategiczny 8
Wzbogacenie oferty alternatywnych form aktywnego spędzania wolnego czasu

Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Remont boiska sportowego wraz z adaptacją części budynku na pomieszczenia dla MOK i biblioteki.
-
2
Zagospodarowanie terenu na lewym brzegu rzeki Mszanki (okolice PKS) na deptak turystyczny: alejki spacerowe, rampa dla rolkarzy, mur dla graficiarzy.
6)-
3
Zagospodarowanie Parku Miejskiego i odnowa placu targowego na parking: budowa amfiteatru, ogródka jordanowskiego, oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia.
-
4
Urządzenie na gruntach parafialnych ogródka rekreacyjnego dla rodzin i dzieci: plac zabaw, spacernik, ogród różańcowy.

Załącznik Nr 2


Monitoring
Gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla miasta Mszana Dolna
za 2007 rok


Cel operacyjny I - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cel szczegółowy 1: Pomoc w osiąganiu niezależności ekonomicznej rodzin.
Lp.
Nazwa zadania
Realizacja
1
Opracowanie i realizacja programów skierowanych do osób bezrobotnych.
-
2
Wspieranie finansowe i rzeczowe rodzin zagrożonych ubóstwem.
MOPS udzielił pomocy finansowej 126 rodzinom liczącym 473 osoby.
Zespół Charytatywny przy Parafii św. Michała udzielił pomocy finansowej 20 rodzinom w wys. 6.850,00 zł oraz pomocy rzeczowej 46 rodzinom i 24 osobom samotnym.
3
Zagwarantowanie dożywiania w szkole uczniom tego potrzebującym.
MOPS objął dożywianiem 97 uczniów w stołówkach szkolnych z następujących szkół:
22.- Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 - 49 uczniów
23.- Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 - 45 uczniów
- Zespół Szkół Specjalnych w Dobrej - 3 uczniów
Wydatkując środki w wysokości 61.744,00 zł.
W ZSM Nr 1 - 7 uczniom finansowane jest dożywianie (zupa) przez Parafię św. Michała i Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.
W ZSM Nr 2 - Zespół Charytatywny finansuje dożywianie (pełny obiad) 4 uczniom, a GOPS - 22 uczniom.
4
Pomoc w wyposażeniu w książki i przybory szkolne.
W ZSM Nr 1 biblioteka szkolna umożliwia wypożyczenie podręczników szkolnych 20 uczniom szkoły podstawowej i 22 uczniom gimnazjum.
CARITAS dofinansował zakup przyborów szkolnych.
Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji do zakupu mundurków szkolnych dla 77 uczniów s.p. i 21 uczniów gimnazjum oraz zakup podręczników 52 uczniom s.p.
ZSM Nr 2 - biblioteka szkolna umożliwia wypożyczenie podręczników szkolnych znacznej liczbie uczniów.
Dofinansowanie do zakupu podręczników i przyborów szkolnych otrzymało 47 uczniów z klas 0-III.
Zakup mundurków szkolnych dofinansowano 85 uczniom s.p.
 

Tekst przeczytany: 2587.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/raport-z-realizacji-uchwal-rady-miasta.html