Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 20.05.2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 11 f. ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że dnia 15 października 2010 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 5/10 znak WI.VII.BR.5350-18-10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu na rzece Rabie w m. Mszana Dolna w km 77+959 w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z projektem objazdu tymczasowego"

(...)

Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Rabie w km 97+300,00 zlokalizowanego w km 77+959 drogi krajowej nr 28, przebudowę układu drogowego drogi krajowej nr 28 od km 77+832,00 do 78+218,00, budowę i rozbiórkę mostu objazdowego na rzece Rabie w km 97+318,00 w ciągu projektowanego objazdu w km 0+062,55 wraz z przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, w miejscowościach Mszana Dolna i Raba Niżna, powiat limanowski, województwo małopolskie na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:
a) znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału niniejszą decyzją i jest przeznaczona pod drogę, natomiast w nawiasie podano numer działki będącej przedmiotem podziału)
- w obrębie ewidencyjnym: Raba Niżna Nr 0008; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna - Gmina [120709_2]: 764/3, 937/1 (937), 939/1 (939), 941/1 (941); 1048/1 (1048),
- w obrębie ewidencyjnym Gronoszowa Nr 0001; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna [120702_1]: 3926/2, 3252,3960/2,3961/2, 3962/2, 3962/3,
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu
- w obrębie ewidencyjnym: Raba Niżna Nr 0008; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna - Gmina [120709_2]: 1043/1,1044,1048/2(1048),
- w obrębie ewidencyjnym Gronoszowa Nr 0001; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna [120702_1]: 3926/1, 3959/1, 3960/1,3961/1,3962/1,3955, 3956
c) w terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, w terenie wód płynących obejmujących część działki ewidencyjne w obrębie ewidencyjnym: Gronoszowa Nr 0001; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna [120702_1]: nr: 1137/2

(...)

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52, II piętro pokój nr 233 i nr 235 w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki w godz. 9°° - 17°° w pozostałe dni tygodnia z wyłączeniem soboty w godz. 7:30 - 15:30.
Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.


(...)  Tutaj pełny tekst obwieszczenia (kliknij).

Red.

 

Tekst przeczytany: 1862.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/obwieszczenie-nr-5-10-wojewody-malopolskiego.html