Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

Zarządzeniem Nr 45/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna ustala formy I przetargu oraz ceny wywoławcze zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.   

 

 

 

BURMISTRZ   MIASTA   MSZANA  DOLNA OGŁASZA  I NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY 

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI

 

 

uchwała

Uchwala Rady Miasta Mszana Dolna nr XLVIII/310/2009 z dnia 21.12.2009r

 opis nieruchomości

niezabudowane nieruchomości gruntowe przy ul.Leśnej/Smrekowej

położenie

Miasto Mszana Dolna obręb ewidencyjny Śródmieście  ul.Leśna, ul.Smrekowa

numer księgi wieczystej

NS2L/00025432/2

numer działki

5853/9

5853/12

5853/13

5853/14

5853/15

Powierzchnia w m2

1605

1401

1281

2001

1463

 

cena wywoławcza  zł

124 500 ,00

zł netto + 23%vat

108 700,00

zł netto + 23%vat

99 400,00

zł netto + 23%vat

155 200,00

zł netto +23% vat

113 500 ,00

zł netto +23% vat

sposób korzystania zgodny z ewidencją gruntów

użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów - RV

przeznaczenie z miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

C 26 MN/Z – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej , gdzie przeznaczenie podstawowe obejmuje – usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach do tego przeznaczonych , obejmujące : usługi pensjonatowe , hotelarskie,agroturystyczne , usługi handlu detalicznego I gastronomii – objęte w części liniami rozgraniczającymi ulicy głównej ruchu przyspieszonego o symbolu KDGP i ulic dojazdowych o symbolu KDD.

wysokość wadium

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zl

20 000,00 zł

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  7czerwca 2019r ( piątek) od godziny 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

   Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy “przetarg – działka nr ........”.

   Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 4 czerwca 2019 r znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

5.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

   Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

   Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w   przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

  Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej .brutto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

7.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

9.Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz Miasta Mszana Dolna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty umowy notarialnej oraz opłat sadowych ponosi Nabywca.

10.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

11.Nieruchomosci będące przedmiotem zbycia nie są obciążone jak tez nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

12.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

13.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

 

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna
mgr Anna Pękała            

 

 

Tutaj pełny tekst zarządzenie opublikowany na BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna. Tekst przeczytany: 581.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna-190429-45.html