Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.)  


z w o ł u j ę


IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 21 stycznia 2019r. (poniedziałek) na godzinę 14.00.

 

 

Relacja na żywo z obrad sesji -link. 

 

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 2. Porządek obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 1. Otwarcie IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr II i III z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Wnioski w sprawach bieżących.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019.


a) przedstawienie projektu budżetu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) zapoznanie się z opinią Komisji budżetu i finansów,
d) odniesienie się Burmistrza Miasta do opinii Komisji budżetu i finansów, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowymi poprawkami, głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta, głosowanie uchwały budżetowej.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miasta Mszana Dolna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna do reprezentowania Miasta Mszana Dolna w Zgromadzeniu Wspólników spółki Gorczańskie Wody Termalne spółka z o.o. w Porębie Wielkiej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji skarg wniosków i petycji, Komisji budżetu i finansów, Komisji gospodarki i rozwoju, Komisji spraw społecznych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna.
18.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, tj. 2017/2018.
19.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
20.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
21.Wolne wnioski i oświadczenia.
22.Zamknięcie obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 


 

 

Przewodniczący Rady Miasta                  

Janusz Matoga                             

 

 

Publikujemy archiwalny zapis przebiegu IV Sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej

 

 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 556.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/iv-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej.html